info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

Per a tenir la màxima transparència amb les persones que interactuen amb la nostra institució, pot veure cadascuna de les finalitats per les quals tractem les seves dades en el següent apartat, en funció de la seva condició d’interessat, així com la base legitimadora que habilita el tractament d’aquests.

Proveïdors o futurs proveïdors

Mesures precontractuals (article 6.1.b) RGPD)

Valoració, anàlisi i proposta de futurs proveïdors en la gestió dels serveis oferts per IIBARS, així com per a la gestió interna de la Institució.

Execució contractual (article 6.1.b) RGPD)

Manteniment de la relació subscrita entre les parts.

Empleats

Execució contractual (article 6.1.b) RGPD)

 1. Execució contractual (article 6.1.b) RGPD)
  1. Formalització en la contractació de l’ empleat.
  2. Gestió dels beneficis socials i el pla de retribució flexible.
  3. Gestió del pàrquing dels empleats.
  4. Organització dels viatges, desplaçaments i dietes dels empleats.
  5. Gestió de perfils d’ empleats, comptes d’ accés, plataformes i aplicacions.
  6. Gestió de les activitats de formació dels empleats.
  7. Tramesa de comunicacions internes i butlletí intern.
  8. Gestió d’ esdeveniments a través de la gravació del mateix i la seva publicació en la pàgina web de la IIBARS, plataformes corporatives i Xarxes Socials.
  9. Avaluar l’ acompliment dels càrrecs professionals que tenen assignats objectius.
  10. Tramitar la inscripció dels empleats en el programa de voluntariat a LA WEB.
  11. Organització dels viatges, desplaçaments i dietes dels empleats.

Interès legítim del responsable del tractament (article 6.1.f) RGPD)

  1. Publicació de fotos i vídeos a la pàgina web o Xarxes Socials d’ IIBARS quan es consideri necessari.
  2. Gestió d’ esdeveniments a través de la gravació del mateix i la seva publicació en la pàgina web de la IIBARS, plataformes corporatives i Xarxes Socials.
  3. Gestió de la seguretat de les instal·lacions, béns i persones a través de mecanismes de videovigilància.

Compliment d’una obligació legal (article 6.1.c) RGPD)

  1. Gestió de nòmines, consistents a tramitar el pagament de les retribucions a percebre per l’ empleat, en compliment de les obligacions legals imposades per l’ Estatut dels Treballadors, així com de la resta de normatives que siguin d’ aplicació a efectes de cotització i retencions per part de l’ ocupador. En el cas que fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  2. Càlcul i gestió del pagament de les comissions comercials i variables que siguin d’ aplicació, en compliment de les obligacions legals imposades per l’ Estatut dels Treballadors, així com de la resta de normatives que siguin d’ aplicació a efectes de cotització i retencions per part de l’ ocupador. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  3. Gestió de la sol·licitud de jornada reduïda per cura de fills menors al seu càrrec, persones dependents o persones amb malalties greus, en compliment de les obligacions legals imposades per l’Estatut dels Treballadors, així com de la resta de normatives que siguin d’aplicació a efectes de cotització i retencions per part de l’ocupador. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  4. Gestió de la prevenció de riscos laborals, en compliment de les obligacions legals imposades per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  5. Adaptació del lloc de treball per a empleats amb necessitats especials o en el cas de dones embarasses a les exigències del seu estat, en compliment de les obligacions legals imposades per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  6. Gestió de les baixes per malaltia i les substitucions a través de contractes d’ interinitat, en compliment de les obligacions legals imposades per la Llei General de la Seguretat Social, així com de la resta de normatives que siguin d’ aplicació. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.
  7. Gestionar el canal de denúncies i vetllar pel compliment del codi ètic i l’ absència d’ assetjament laboral, així com qualsevol altra pràctica il·lícita, per a la gestió de models d’ organització i gestió que inclouen les mesures de vigilància i control idònies per prevenir delictes de la mateixa naturalesa o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió,  en compliment de l’ article 31 del Codi Penal.
  8. Control de l’ assistència per part dels empleats a través de la jornada laboral, en compliment de les obligacions legals imposades per l’ Estatut dels Treballadors, així com de la resta de normatives que siguin d’ aplicació a efectes de cotització i retencions per part de l’ ocupador. Si fos necessari, comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’ obligacions regulatòries.

Candidatures

Colaboradors

Execució contractual (article 6.1.b) RGPD)

 1. Gestió del contracte que han subscrit amb la IIBARS per a la prestació del servei contractat.
 2. Utilització de la seva imatge en els esdeveniments o cursos desenvolupats o impartits per la IIBARS.

Interès legítim del responsable del tractament (article 6.1.f) RGPD)

Utilització de la seva imatge en els esdeveniments o cursos desenvolupats o impartits per la IIBARS, quan de forma genèrica aparegui un grup indeterminat de persones. En aquest cas, preval l’ interès del responsable del tractament degut a les imatges seran captades en activitats desenvolupades per la IIBARS, sense que en cap cas la seva pretensió sigui la de captar una persona determinada, sinó promocionar aquesta activitat.

Consentiment de l’interessat (article 6.1.a) RGPD)

Utilització de la seva imatge en els esdeveniments o cursos desenvolupats o impartits per la IIBARS, per a la publicació de la imatge de l’ interessat.

Estudiants

Mesures precontractuals (article 6.1.b) RGPD)

 1. Verificar els requisits d’ admissió en la titulació demanada per a la preadmissió de l’ alumne.
 2. Planificar i executar activitats formatives en família, relacionades amb la cultura i el lleure, abans de la formalització d’ un contracte amb l’ alumne.

Execució contractual (article 6.1.b) RGPD)

 1. Gestió de la matrícula dels alumnes i completar el seu expedient.
 2. Gestionar determinats serveis a l’ estudiant a través de la targeta universitària.
 3. Gestió de comptes de correu electrònic i accés al campus.
 4. Atendre l’ alumne en relació amb les seves necessitats acadèmiques, a través del servei de pedagogia i orientació a l’ alumne.
 5. Tramitar les sessions de tutories.
 6. Enregistrament de veu i imatge de les sessions de defensa del Treball de Fi de Grau i fi de Màster en el marc de la gestió i arxiu a efectes acadèmics, així com de la documentació generada, essent aquestes les actes.
 7. Gestió acadèmica i logística de les pràctiques curriculars.
 8. Gestió i supervisió de les pràctiques, curriculars i extracurriculars, així com la gestió del servei d’ ocupació d’ IIBARS durant la titulació.
 9. Gestió de programes de mobilitat nacional i internacional per a estudiants.
 10. Gestió d’ ajuts econòmics i beques.
 11. Gravació de les classes en streaming i la visualització de la gravació en diferit.
 12. Gestió d’esdeveniments a través de la gravació de l’esdeveniment en qüestió i la publicació del mateix en la pàgina web de la IIBARS, plataformes corporatives i Xarxes Socials.
 13. Registre de convidats en els esdeveniments.
 14. Recollida del títol universitari o màster per part de l’ alumne.
 15. Tramitar el registre i l’ accés dels usuaris a la pàgina web.
 16. Planificar i executar activitats formatives en família, relacionades amb la cultura i el lleure.
 17. Gestionar la impartició de cursos bonificats online.
 18. Gestionar el pagament de la quota dels cursos.
 19. Publicació dels comentaris realitzats pels alumnes a les enquestes sobre els serveis impartits per la IIBARS.
 20. Tramitar la inscripció dels alumnes en el programa de voluntariat al Campus Solidari.
 21. Gestionar els certificats dels alumnes com a voluntaris per al reconeixement de crèdits.
 22. Publicació en Xarxes Socials (YouTube i Facebook Live) fotos, vídeos i informació d’alumnes per afavorir la captació.
 23. Atenció de l’ alumnat en relació amb les seves necessitats acadèmiques especials, com discapacitats o problemes d’ accessibilitat.
 24. Comunicació de dades a través de l’apartat: “Bústies de suggeriments”.

Interès legítim del responsable del tractament (article 6.1.f) RGPD):

 1. Gravació i escolta de les converses entre alumne i tutor amb l’ objectiu de realitzar-ne el seguiment i contribuir a la millora de la seva qualitat.
 2. Tramesa d’ informació comercial sobre cursos i estudis oferts per IIBARS relacionada amb la titulació en la qual s’ ha matriculat l’ alumne, per qualsevol via, inclosa l’ electrònica.
 3. Gravació de les classes en streaming i la visualització de la gravació en diferit, quan de forma genèrica aparegui un grup indeterminat de persones. En aquest cas, preval l’ interès del responsable del tractament, sense que en cap cas la seva pretensió sigui la de captar una persona determinada, sinó que els alumnes siguin partícips de les classes.
 4. Emissió en directe d’esdeveniments acadèmics, de comunicació o màrqueting (graduacions, conferències, seminaris, congressos…), quan de forma genèrica aparegui un grup indeterminat de persones. En aquest cas, preval l’ interès del responsable del tractament degut a les imatges seran captades en activitats desenvolupades per la IIBARS, sense que en cap cas la seva pretensió sigui la de captar una persona determinada, sinó promocionar aquesta activitat.
 5. Gestió d’esdeveniments a través de la gravació de l’esdeveniment en qüestió i la publicació del mateix a la pàgina web de la IIBARS, plataformes corporatives i Xarxes Socials, quan de forma genèrica aparegui un grup indeterminat de persones. En aquest cas, preval l’ interès del responsable del tractament degut a les imatges seran captades en activitats desenvolupades per la IIBARS, sense que en cap cas la seva pretensió sigui la de captar una persona determinada, sinó promocionar aquesta activitat.
 6. Tramitació d’ expedients disciplinaris davant d’ incompliments per part dels alumnes.
 7. Publicació en Xarxes Socials (Youtube i Facebook Live) fotos, vídeos i informació d’alumnes per afavorir la captació, quan de forma genèrica aparegui un grup indeterminat de persones. En aquest cas, preval l’ interès del responsable del tractament degut a les imatges seran captades en activitats desenvolupades per la IIBARS, sense que en cap cas la seva pretensió sigui la de captar una persona determinada, sinó promocionar aquesta activitat.
 8. Anàlisi de les dades dels alumnes i matriculacions per a la millora contínua dels serveis i productes oferts per la IIBARS.
 9. Enregistrament de veu i imatge de l’ entrevista relativa a la prova d’ accés a la Universitat per experiència professional, en el marc de la gestió i arxiu a efectes acadèmics.
 10. Tramesa de comunicacions a alumnes, de forma individual i en grup, mitjançant email, WhatsApp i sms, amb la finalitat de coordinar i realitzar les activitats en les quals estigui implicat l’ alumne.
 11. Comunicació de dades a través de l’apartat: “Bústies de suggeriments”.

Consentiment de l’interessat (article 6.1.a) RGPD)

 1. Tramesa d’ informació comercial relacionada amb altres titulacions que ofereixen terceres entitats pertanyents al Grup al qual pertany UNIR i que es dediquen al sector acadèmic.
 2. Emissió en directe d’esdeveniments acadèmics, de comunicació o màrqueting (graduacions, conferències, seminaris, congressos…), per a la publicació de la imatge de l’interessat.
 3. Gestió d’esdeveniments a través de la gravació de l’esdeveniment en qüestió i la publicació del mateix en la pàgina web de la IIBARS, plataformes corporatives i Xarxes Socials, per a la publicació de la imatge de l’interessat.
 4. Publicació en Xarxes Socials (YouTube i Facebook Live) fotos, vídeos i informació d’alumnes per afavorir la captació, per a la publicació de la imatge de l’interessat.
 5. Publicació en Xarxes Socials (YouTube i Facebook Live) fotos, vídeos i informació d’exalumnes per afavorir la captació, per a la publicació de la imatge de l’interessat.

Compliment d’una obligació legal (article 6.1.c) RGPD)

 1. Atenció de l’ alumne a través de l’ Oficina del Defensor de l’ Estudiant, tramitant les seves queixes, reclamacions o suggeriments.
 2. Anàlisi de la satisfacció i qualitat dels serveis i productes oferts a través d’enquestes d’IIBARS i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA)

Usuaris, Clients

Not found