info@isantaana.es​     +34 91 993 00 73

Cotitzacions seguretat social

Qui té l’obligació de donar d’alta i cotitzar?

 • Correspon sempre a l’ocupador; en cas que el treballador presti servei en diverses llars correspon a cadascun dels diferents ocupadors.
 • No obstant això, des de l’1 d’abril de 2013, els treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb tals ocupadors.
 • Les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de llar hauran d’anar signades pels seus ocupadors.
 • Se sol·licita en les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Termini de presentació

 • La sol·licitud d’alta haurà de presentar-se amb antelació al començament de l’activitat laboral.
 • La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament en el treball o d’aquell en què la variació es produeixi.

Cotitzacions a la seguretat social règim especial d’empleades de llar

A partir de l’1 de gener de 2020, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conformement a la següent escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar. Fins a l’any 2021, les retribucions mensuals i les bases de cotització quedaran actualitzades en funció a una escala prenent com a referència el SMI. A partir del 2022 les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran conforme al salari real, amb un mínim de cotització:

Trams Salari (€/mes) Base de cotització mensual Cotització en 2020 Hores
A càrrec del empleat A càrrec de l’ocupador (1) Total
1 Fins a 240 206 9,37 51,71 61,08 34
2 De 240,01 a 375 340 15,47 85,34 101,81 53
3 De 375,01 a 510 474 21,57 96,60 118,17 72
4 De 510,01 a 645 608 27,66 123,91 151,57 92
5 De 645,01 a 780 743 33,81 151,42 185,23 111
6 De 780,01 a 914 877 39,90 178,73 218,64 130
7 De 914,01 a 1050 1050 47,78 213,99 261,77 160
8 De 1050,01 a 1144 1097 49,91 223,57 273,48 160
9 De 1144,01 a 1232 1232 56,06 251,08 307,14 160
10 De 1294,01 Retribució mensual 160
Calculo tarifa

(1) Ja s’ha aplicat el 20% de bonificació a les Contingències comunes a càrrec de l’ocupador.

 • Des de l’any 2015 fins a l’any 2021, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimentin el SMI en cadascun d’aquests anys. El tipus de cotització per contingències comunes serà el 28,30%; sent el 23.60% a càrrec de l’ocupador i el 4.70% a càrrec de l’empleat. Per contingències professionals s’aplica un 1,5% que va a càrrec de l’ocupador.
 • A més fins a desembre del 2020, existeix un descompte del 20% sobre les contingències comunes a càrrec de l’ocupador. Aquesta bonificació que apareix en el RD 14/2017 estarà vigent novament des d’octubre del 2017 a desembre de 2018. Aquesta bonificació no elimina la ja existent per a famílies nombroses.
 • Per a la cotització per contingències professionals s’aplicarà l’1,50%; a càrrec exclusiu de l’ocupador. Amb efectes des de l’1 d’abril de 2013, l’empleat de llar que presti els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador, i que hagués acordat amb aquest últim l’assumpció de les obligacions en matèria d’enquadrament en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, serà el subjecte responsable de l’obligació de cotitzar. Haurà de, per tant, ingressar l’aportació pròpia i la corresponent a l’ocupador (o, si escau, ocupadors) amb el qual mantingui tal acord, per contingències comunes i professionals.
 • La responsabilitat per l’incompliment de l’obligació de cotitzar al Sistema Especial per a Empleats de Llar en aquests supòsits correspondrà al propi empleat. Subsidiàriament, a l’ocupador o ocupadors. Tret que aquests acreditin el lliurament de les seves aportacions i quotes per qualsevol mitjà admès en dret.
 • L’any 2019 era el que estava previst per part del Govern per adaptar les bases de cotització del règim especial d’Empleades de la Llar a les del Règim General. De tal manera que s’adaptessin les cotitzacions com les de la resta de treballadors. Però les modificacions dutes a terme en la Llei General de Seguretat Social, a través de la disposició final inclosa als pressupostos Generals de l’Estat vigents en 2018, retarden aquesta aplicació fins a gener de 2024.

De tal manera, que fins a nova modificació, l’adaptació definitiva del règim especial al Règim General de la Seguretat Social està prevista per l’1 de gener de 2024.

Fins a l’entrada en vigor d’aquesta disposició 40ª en els PGE del 2018, la situació era molt diferent per als ocupadors i treballadors de la llar. Ara amb aquest nou canvi legislatiu la unificació dels criteris de cotització s’ajornen fins a l’any 2024. Desitjaríem tots que tota la normativa que regula aquest règim especial d’empleades de la llar tingués major estabilitat, i se li donés una solució definitiva pel que és la realitat del sector.

Amb l’actual disposició normativa des de l’any 2014 fins a l’any 2023 inclosos, les retribucions mensuals i la bases de cotització s’actualitzaran proporcionalment a les variacions que experimenti el salari mínim interprofessional. És a dir, no es modifica el criteri de càlcul de bases que es troba vigent fins avui.

A partir de l’any 2020, el tipus de cotització i la seva distribució entre ocupador i empleat seran els que s’estableixin amb caràcter general, en la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per al Règim General de la Seguretat Social.

SMI para el 2020 = 950 euros x 14 pagues = 13.300€ (14 pagues)

 • La quota establerta  per hora és de 7.42€/h
 • La quota establerta mínima per dia  31,65€/d
Not found